สนใจTGN1 

โครงการโทรทัศน์ดาวเทียม ไทยทีวี โกลบอล เน็ตเวิร์ค

 "ศูนย์รวมความบันเทิงไทย ก้าวไกลสู่คนทั่วโลก" 

Banner Chanel

 

Thai TV Global Network (TGN) เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก เริ่มดำเนินการปี 2541ก่อนมีพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 จึงเป็นโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งเดียวที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ความบันเทิงออกไปสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกโดย ออกอากาศ 24 ชั่วโมงต่อวัน ส่งสัญญาณ รายการผ่านดาวเทียมถึง 5 ดวง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 177 ประเทศทั่วโลก

ผังรายการ TGN เป็นผังรายการที่จัดขึ้นใหม่ แยกจากผังรายการของ ททบ.5 แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ เป็นรายการที่ TGN เป็นผู้ผลิตเอง, ผู้จัดรายการผลิตรายการขึ้นใหม่เพื่อเช่าเวลา ส่วนที่เหลือเป็นรายการที่เช่าเวลากับ ททบ.5 น ามาเช่าเวลาเพื่อออกอีกรอบทาง TGN ดังนั้น ผังรายการ TGN จึงมีรายการที่มีความหลากหลายน่าสนใจ

 

คุณประโยชน์ของโครงการ

1. เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ประมุขของชาติตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ออกสู่สายตาของผู้ชมทั่วโลก

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการปกครองของไทย และการบริหารงานของรัฐบาล

3. เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ตลอดจนเอกลักษณ์ของภาษาไทยให้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก

4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบเชิงลบต่อประเทศชาติ และประชาชน

5. เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนไทยทั่วโลก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต

6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

7. ส่งเสริมการส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศทั้งผลผลิตด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม และเกษตรกรรม

8. นำเสนอข้อมูลเพื่อส่งเสริม และชักชวนนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในประเทศไทย

9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความบันเทิงจากภายในประเทศ สู่สายตาของผู้ชมทั่วโลกเพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Contact

 

Royal Thai Army Radio and Television

210 Phaholyothin Rd., Samsan nai, Phayathai Bangkok 10400

Tel : 662-278-3004, 662-278-3005

Facebook: https://www.facebook.com/thaitvglobal?fref=ts

Email: tgnthaitvglobal@gmail.com